ODRŽIVI RAZVOJ TVRTKE

U dinamičnom i nesigurnom poslovnom okruženju potreba za decentralizacijom odlučivanja i upravljanja poslovnim jedinicama nameće nužnost stvaranja trajno učećih organizacija. To su organizacije koje trajno žele usmjeravati svoje zaposlenike na jačanje vlastitih kompetencija i upravljati implementacijom znanja i vještina potrebnih za svakodnevnu interakciju s kupcima, potrošačima i sve zahtjevnijom zakonskom regulativom.
Jačanjem intelektualnog i organizacijskog kapitala poduzeća kroz cjeloživotno obrazovanje
pojedinca, postiže se osnova za opstanak poduzeća na tržištu, ali i potencijal za njegov daljnji razvoj.

Studenti – zaposlenici

Prepoznali smo kako će nova znanja povećati produktivnost u postojećim područjima poslovanja tvrtke i tako stvoriti mogućnost daljnjeg razvoja u budućnosti. Jačanje kapaciteta formalnog obrazovanja neće imati samo pozitivan učinak na procese unutar poslovanja poduzeća, nego će dovesti i do trajne vrijednosti i povećanja zadovoljstva zaposlenika poduzeća. Znanje je oduvijek bilo jedan od osnovnih instrumenata razvoja društvenih zajednica i uspješnih nacionalnih gospodarstava. Obrazovanje je danas prepoznato kao temelj razvoja i uspjeha društva i ekonomije znanja. Znanje i inovacije su najvrjednija imovina, a kvalitetno obrazovanje temelj uspjeha društva u cjelini.
Zbog navedenih razloga poduzeće je organiziralo u suradnji s Visokom poslovnom školom Nikola Šubić Zrinjski školovanje djelatnika na ključnim radnim mjestima za zvanje ”prvostupnik ekonomije” uz sudjelovanje tvrtke u financiranju školarine. S ponosom možemo reći kako se 23 zaposlenika odlučilo obrazovati na visokoj poslovnoj školi te su u 2017 godini ponovno sjeli u školske klupe.

Edukacija za front office zaposlenike

Kontinuiranim ulaganjem u znanje djelatnika na svim organizacijskim razinama želi se postići povećanje razine specifičnih znanja što će omogućiti svim zaposlenicima da ostvare i održe neophodne vještine za obavljanje svojih uloga u poslovnim procesima.

Edukacije front office djelatnika organizirane su u vidu učenja djelatnika jednih od drugih, rotacije radnih mjesta, predavanjima od strane drugih djelatnika, timskim radionicama i vježbama i predavanjima i radionicama koji su organizirani od strane partnera u lancu nabave.

Edukacije koje front office zaposlenici prolaze odnose se na komunikacijske, prezentacijske, pregovaračke i prodajne vještine, temeljenje informatičke vještine te edukacije koje im pružaju dodatna znanja o robama koje se nalaze na policama u našim trgovina. Sve ove vještine omogućiti će zaposlenicima lakše suočavanje sa radnim zadacima i izazovima koji se nalaze svakodnevno pred njima.

Edukacije za menadžment poduzeća

U razvijenim zemljama glavni razvojni čimbenici su obrazovanje i znanje, oni određuju kvalitetu ljudskih resursa te se sve više naglašava njihova važnost za razvoj društva.

Kako bi menadžment poduzeća mogao odgovoriti na promjene i izazove na tržištu potrebno je stalno ulaganje u znanje i učenje novih vještina. Cjeloživotno učenje postalo je imperativ u današnjem društvu stvaranje novih znanja i učenje tijekom cijelog života pomažu u razumijevanju stalnih promjena u okruženju, u mijenjanju društva, ali i samih pojedinaca u skladu s promjenama.
Edukacije kao što su komunikacijske, prodajne, prezentacijske i pregovaračke vještine, edukacije za rad na računalima te edukacije iz marketing managementa, upravljačkog računovodstva, strateškog managementa, projektnog managementa i leadershipa povećati će razine specifičnih znanja kako bi se stvorila organizacija koja je sposobna rješavati probleme sustavnim pristupom te će se stvoriti trajno učeća organizacija sposobna uočiti prilike, otkloniti slabosti i dosegnuti izvrsnost u svim procesima.

Neformalno obrazovanje zaposlenika

Neformalno obrazovanje označava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, različite socijalne aktivnosti te osobni razvoj.

Poduzeće je organiziralo u suradnji s ustanovama za cjeloživotno obrazovanje školovanje djelatnika uz sudjelovanje tvrtke u financiranju edukacije. Edukacije koje poduzeće financira su edukacije iz javne nabave, informatička znanja kao što su specijalist razvoja WEB aplikacija, sistemski i mrežni administrator, specijalist grafičkog dizajna, računalni programer, serviser osobnih računala te edukacije iz Engleskog jezika. Poduzeće također sufinancira i sve ostale edukacije koje nisu grupnog karaktera i odnose se na specifična znanja koja su potrebna za određeno radno mjesto.

Upravljanje kvalitetom je imperativ tržišnog gospodarstva i jedan od ključnih zahtjeva
povezivanja s tržištem, Novi standardi naglašavaju neprekidno
napredovanje, komunikaciju i zadovoljstvo kupaca, vrednuju cjelokupno poslovanje
i organizacijsko ustrojstvo tvrtke, kao i sve segmente poslovnih aktivnosti.

 

Poduzeće Vinkoprom d.o.o. kontinuirano ulaže u izgradnju i implementaciju sustava upravljanja kvalitetom kroz:

 • izgradnju i implementaciju sustava kvalitete ISO:9001
 • izgradnju sustava upravljanja lean menadžment
 • izgradnju sustava inovativnosti
 • izgradnju sustava kompenzacije rada.

“Kvaliteta nikada nije slučajnost; ona je rezultat visokih ciljeva, iskrenog nastojanja, pametnog usmjeravanja i vješte provedbe; ona znači mudar izbor među mnogim mogućnostima“ – William Adelbert Foster

Sustav kvalitete ISO

Uspostavom sustava upravljanja u skladu s ISO normama organizacija ostvaruje se stabilnost i pouzdanost u odvijanju procesa, prepoznatljivost kod kupaca, smanjenje troškova, motiviranost zaposlenika.

Poduzeće je izgradilo i implementiralo sljedeće standarde prema sustavu ISO:

 • ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 14001:2009 – sustav upravljanja okolišem
 • OHSAS 18001:2007 – sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja

Poslovna izvrsnost je ostvarivanje najbolje prakse u upravljanju organizacijom i postizanju rezultata. Istinski izvrsne organizacije su one koje teže zadovoljiti sve zainteresirane strane onime što postižu, načinom na koji to postižu kao i onime što mogu postići te uvjerenošću da će ostvareni rezultati biti održivi i u budućnosti.

  Temeljne vrijednosti koje poduzeće izgrađuje kako bi doseglo stalnu poslovnu izvrsnost su

 • usmjerenost prema kupcu
 • izgradnja trajno učeće organizacije
 • stalne inovacije i poboljšanja
 • osposobljavanje zaposlenika
 • razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima
 • razvijanje partnerskih odnosa sa kupcima poslovne kupovine
 • menadžment koji je procesno orijentiran
 • razvijanje i implementacija sustava kvalitete
 • socijalna i društvena odgovornost

Ono smo što stalno iznova činimo. Izvrsnost, dakle, nije jedan postupak, nego navika.
Aristotel

Poduzeća i njegovi zaposlenici trebaju posjedovati različite vrline zbog prirode poslovnih procesa koji obuhvaćaju: komunikaciju s poslovnim partnerima, suradnicima, kupcima i širom društvenom zajednicom. Poduzeće Vinkoprom d.o.o. njeguje temeljne kršćanske vrijednosti prilikom izrade etičkog i poslovnog ponašanja.

Temeljne kršćanske vrijednosti poduzeća vidljive su u

Odnosi prema zaposlenicima

Zaposlenici se biraju na temelju njihovih sposobnosti i iskustava, te na temelju njihove usklađenosti s korporacijskim vrijednostima. Potiče se kultura tolerancije i međusobnog uvažavanja te se izbjegava bilo kakav oblik diskriminacije. Poduzeće nastoji prvenstveno osigurati poštivanje osnovnih radničkih prava i propisa te stvoriti sigurno i zdravo radno okruženje. Poduzeće ulaže u edukacije zaposlenika te ih potiče kako bi se dalje razvijali i u potpunosti otkrili svoje potencijale. Zaposlenici se ohrabruju da prijave svaku povredu ljudskih prava ili nekakav čin osvete kojega je zaposlenik ili kolega na radnom mjestu doživio. Zaposlenike se potiče da prijave situacije kada su radili u uvjetima opasnima za život, kada ih se prisililo da obavljaju radnje koje su nezakonite ili nemoralne, ako su kažnjeni zbog radnje koja je zakonom dopuštena, ako su primijetili radnje koje su negativno djelovale na okoliš ili zajednicu ili radnje prema dobavljačima.
Poduzeće je donijelo odluku da se ne radi nedjeljom niti blagdanima kako bi zaposlenici to vrijeme mogli provesti sa svojim obiteljima.

Odnosi prema kupcima

Poduzeće gradi odnose s kupcima koji se zasnivaju na povjerenju i vjerodostojnosti.
Bilo kakva nezakonita diskriminacija ili sudjelovanje klijenta u neetičnoj ili nezakonitoj radnji su strogo zabranjene te mogu dovesti do raskida poslovnih odnosa. Poduzeće je uvelo CRM sustav upravljanja s kupcima kako bi zadovoljili potrebe i želje svojih kupaca.
Nastojimo ponuditi najbolje za svoje kupce, postavljamo se proaktivno i djelujemo inovativno kako bi zadovolji, ali i premašili očekivanja kupaca. Nastojimo kupcima pružiti sve potrebne informacije a u slučaju nezadovoljstva i reklamacija saslušamo kupca te mu kvalitetno i brzo pokušamo pomoći.

Odnosi prema kupcima

Poduzeće svim dobavljačima pruža ravnopravne mogućnosti natjecanja i sklapanja ugovora. Ako se za nekog dobavljača utvrdi da je sudjelovao u neetičkoj ili nezakonitoj radnji, može doći do prekida poslovnih odnosa. Dobavljači se konstantno pozivaju na suradnju, uvažavaju se njihova mišljenja, prijedlozi za poboljšanja, ideje jer se smatra da i oni sudjeluju u izgradnji bolje budućnosti poduzeća. Dobavljači sudjeluju u programima edukacije zaposlenika. Sukob interesa te mito i korupcija su strogo zabranjeni. Različiti su kriteriji prilikom odabira dobavljača, a pored tehničkih izvedbenih mogućnosti, razmatraju se i iskustvo, obrazovanje, usklađenost s korporacijskim načelima, cjenovna konkurentnost itd. Uveden je SRM sustav upravljanja sa dobavljačima kako bi se trajno izgradili partnerski odnosi.

X
?>